Regulamin

Art. 1. Wstęp
1.1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu eLoty.pl, korzystania z wyszukiwarki biletów lotniczych, definiuje warunki rezerwowania i kupowania biletów lotniczych oraz precyzuje formy oraz metody płatności, jak również opisuje procedury reklamacyjne.
1.2. Ponadto Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, Zamawiających, Usługodawców oraz Administratora i Infolinii.
1.3. Podczas weryfikacji zamówienia realizowanej przez Użytkownika i w czasie finalizowania tego zamówienia usług świadczonych przez linię lotniczą lub towarzystwo ubezpieczeniowe oraz w momencie realizacji już samej usługi i po jej zakończeniu, zastosowanie mają szczegółowe zapisy regulaminów lub innych dokumentów normatywnych tego podmiotu, który świadczy lub świadczył usługę.

Art. 2. Definicje
2.1. Serwis eLoty.pl - strona www, na której za pomocą dostępnej wyszukiwarki możliwa jest rezerwacja i zakup biletów lotniczych oraz ubezpieczeń.
2.2. Administrator Serwisu – eLoty.pl Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 39 /40, 50-104 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000531113, posiadająca NIP: 9112010072, REGON: 360454080.
2.3. Infolinia – Call Center zajmujące się udzielaniem informacji o ofercie eLoty.pl, dokonujące rezerwacji biletów lotniczych oraz zajmujące się sprzedażą biletów pod numerem telefonu: +48 22 2 99 22 22, nr faksu: +48 22 2 99 22 11 oraz e-mail: info@eloty.pl.
2.4. Użytkownik – osoba korzystająca z oferty eLoty.pl.
2.5. Zamawiający – osoba składająca rezerwację.
2.6. Pasażer - osoba, która na mocy ważnego dokumentu przewozowego korzysta z usług linii lotniczej.
2.7. Bilet lotniczy – papierowy lub elektroniczny dokument przewozowy upoważniający do korzystania z usług linii lotniczej, która go wystawiła.
2.8. Opłata transakcyjna – wydatek związany z obsługą sprzedaży biletu, ponoszony przez kupującego na rzecz Serwisu.
2.9. Taryfa – opłaty stałe i dodatkowe dyktowane przez linie lotnicze.
2.10. Transakcja Online – operacja rezerwacji lub sprzedaży biletu lotniczego za pomocą Serwisu eLoty.pl.
2.11. Transakcja Offline – operacja rezerwacji lub sprzedaży biletu lotniczego za pomocą za pośrednictwem Infolinii.
2.12. Zrealizowanie płatności – dokonanie rezerwacji, wykonanie i potwierdzenie płatności, oraz zaksięgowanie środków na rachunku bankowym należącym do Serwisu.
2.13. Atrybuty rezerwacji – to m. in. termin oraz kierunek lotu, dane osobowe i teleadresowe pasażerów oraz nazwa linii lotniczej jak również data ważności rezerwacji.
2.14. Kierunek lotu - to trasa obejmująca punkt wylotu i miejsce docelowe.
2.15. Parametry biletu lotniczego – to m. in. data przelotu, lotnisko początkowe i końcowe, dane osobowe pasażera oraz linia lotnicza.
2.16. Linia lotnicza – przewoźnik regularnych linii lotniczych lub przewoźnik Low Cost.
2.17. Przewoźnik regularnych linii lotniczych - linia lotnicza podlegająca ogólnym warunkom przewozu zawartym w przepisach IATA.
2.18. Przewoźnik Low Cost - linia lotnicza niepodlegająca ogólnym warunkom przewozu zawartym w przepisach IATA.
2.19. Towarzystwo ubezpieczeniowe - przedsiębiorstwo prowadzące działalność w zakresie ubezpieczeń podróży.
2.20. Kraje pośrednie – państwa, na terenie których znajdują się lotniska przesiadkowe.
2.21. Partner - podmiot bądź osoba związana z Serwisem i realizująca na rzecz Serwisu ściśle określone przedsięwzięcia wynikające z treści podpisanej umów.

Art. 3. Zasady korzystania
3.1. Zakup bądź rezerwacja biletu lotniczego lub ubezpieczenia może odbyć się poprzez transakcję Online albo Offline.
3.2. Zakup biletu lotniczego Online jest możliwy, jeśli Użytkownik posiada urządzenie zapewniające dostęp do Internetu, konto mailowe jak również właściwe oprogramowanie.
3.3. Zakup biletu lotniczego Offline jest możliwy, gdy Użytkownik posiada urządzenie zapewniające łączność telefoniczną i konto poczty elektronicznej.
3.4. Dokonując rezerwacji lub kupując bilet lotniczy albo ubezpieczenie, Zamawiający i Pasażer oświadcza, że zapoznał się i akceptuje:
- warunki określone w niniejszym Regulaminie,
- warunki dotyczące taryf wybranej linii lotniczej,
- regulamin linii lotniczej, w której rezerwuje przelot,
- warunki zakupu i regulamin wybranego ubezpieczenia oferowanego przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe,
- ogólne warunki przewozu zawarte w przepisach IATA.
Wszystkie powyższe dokumenty jak i zamówienie, bilet oraz faktura, zostaną przesłane na właściwy adres poczty elektronicznej związany z zamówieniem w czasie możliwym do realizacji.
3.5. Zamawiający może występować tylko w swoim własnym imieniu natomiast czyniąc to w imieniu innych osób powinien posiadać wszelkie zgodne z prawem pełnomocnictwa.
3.6. Zamawiający ma obowiązek przekazać poprawne dane osobowe i teleadresowe pasażerów oraz z należytą starannością sprecyzować cel oraz termin podróży.
3.7. Dane osobowe, o których mowa powyżej muszą być zgodne z tymi zawartymi w dokumencie tożsamości pasażera. Dokument ten nie powinien mieć przekroczonego okresu ważności zarówno w momencie składania zamówienia jak również podczas trwania podróży. Wszystkie inne dokumenty i wymagane upoważnienia z punktu widzenia prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów docelowych i pośrednich powinny być aktualne.
3.8. Zamawiający składając zamówienie wyraża zgodę na otrzymanie biletów, faktur oraz wszelakiej korespondencji drogą elektroniczną na e-mail podany podczas składania zamówienia.
3.9. Zamawiający bądź Pasażer ma obowiązek sprawdzić poprawność danych ujętych w zamówieniu, na bilecie jak również na fakturze. W razie stwierdzenia nieścisłości, należy natychmiast, w ciągu 15 minut poinformować Infolinię. Obsługa Serwisu dołoży wszelkich starań, aby skorygować niepoprawne dane, jednak po przekroczeniu ww. limitu czasowego, może się to okazać niemożliwe, wówczas konsekwencje z tym związane ponosi Zamawiający lub Pasażer.
3.10. Brak reakcji, o której mowa w pkt. 3.9. jest jednoznaczny z potwierdzeniem prawidłowości danych ujętych w zamówieniu, na bilecie lub na fakturze.
3.11. Pytanie dotyczące zasad rezerwacji, warunków przelotu lub cen biletów lotniczych można przesłać na e-mail: info@eloty.pl albo można uzyskać informacje pod numerem Infolinii.
3.12. Użytkownik uzyskując informację czy to poprzez aplikację www, czy za pośrednictwem Infolinii telefonicznie lub mailowo, przyjmuje do wiadomości fakt, że dane dotyczące oferty są aktualne w chwili jej przekazywania przez telefon lub w momencie pisania elektronicznej wiadomości mailowej przez obsługę Infolinii.

Art. 4. Odpowiedzialność
4.1. Serwis eLoty.pl dołoży wszelkich starań, aby standard świadczonych usług był na jak najwyższym poziomie w zakresie odpowiedzialności, na który może mieć wpływ.
4.2. Serwis eLoty.pl nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia funkcjonowania wywołane niedozwoloną ingerencją osób trzecich lub działaniem złośliwego oprogramowania. Serwis nie odpowiada za awarie wywołane siłą wyższą lub uszkodzeniem sprzętu jak również nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z usług Serwisu, który może być skutkiem prowadzonych prac modernizacyjnych.
4.3. Ponadto Serwis nie ponosi odpowiedzialności:
- za brak zgodności uzyskanej informacji z oczekiwaniami Użytkownika,
- za zdezaktualizowanie się informacji dotyczącej przelotu lub ubezpieczenia,
- za pojawienie się nowych ofert, a przede wszystkim innych cen i taryf po zrealizowaniu płatności.
4.4. Jeśli Użytkownik uzyskawszy oczekiwaną i właściwą informację nie dokona potwierdzenia chęci zakupu, czyli nie potwierdzi rezerwacji oraz nie zrealizuje płatności we właściwym czasie za pomocą poprawnie działającej aplikacji, to w żaden sposób nie uzyskuje prawa do jakiegokolwiek roszczenia wobec Serwisu.
4.5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości również następujący fakt: w każdym momencie może nastąpić zmiana taryfy lub może nastąpić wycofanie oferty nawet już po zrealizowaniu płatności, co może być przyczyną zmiany Atrybutów rezerwacji. W związku z powyższym może też zaistnieć potrzeba złożenia ponownie rezerwacji, co bezpośrednio może skutkować zmianą ceny lub terminu przelotu.
4.6. Serwis nie gwarantuje niezmienności cen, taryf oraz terminów przelotów. Pełną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi linia lotnicza.
4.7. Podmiotem ponoszącym odpowiedzialność wobec Użytkownika za niewykonanie lub za niewłaściwe wykonanie świadczenia, które zostało zamówione za pośrednictwem Serwisu, jest ta linia lotnicza lub to towarzystwo ubezpieczeniowe, które w procesie rezerwacji i sprzedaży było wskazane, jako realizujące usługę przelotu lub ubezpieczenia.
4.8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za anulację rezerwacji bądź zamówienia oraz biletu, a także polisy ubezpieczeniowej na wskutek niedopełnienia przez Użytkownika warunków ujętych w niniejszym Regulaminie, jak również w regulaminie linii lotniczej, bądź w warunkach ubezpieczenia, jak i w ogólnych warunkach przewozu zawartych w przepisach IATA.

Art. 5. Płatności
5.1. Sposoby płatności, to:
- płatność za pośrednictwem udostępnionych elektronicznych narzędzi (aplikacji) przeznaczonych do płatności online,
- przelew lub wpłata gotówkowa na rachunek bankowy,
- płatność kartą dopuszczoną do transakcji Online.
5.2. Sposób płatności określany jest przez Użytkownika w czasie składania rezerwacji na stronie internetowej www.eloty.pl lub w czasie rozmowy z konsultantem pod numerem Infolinii.
5.3. Wpłaty przy zamówieniach Online należy dokonywać na rachunek bankowy o numerze:
PL 81 2490 0005 0000 4600 7426 1101 - BIC (Swift): ALBPPLPW
Pozostałe dane:
Odbiorca - eLoty.pl Sp. z o. o.
Adres siedziby - Rynek 39/40, 50- 104 Wrocław,
Tytuł płatności - numer rezerwacji.
5.4. Wpłaty przy zamówieniach Offline należy dokonywać na rachunek bankowy o numerze:
PL 81 2490 0005 0000 4600 7426 1101 - BIC (Swift): ALBPPLPW
Pozostałe dane:
Odbiorca - eLoty.pl Sp. z o. o.
Adres siedziby - Rynek 39/40, 50- 104 Wrocław,
Tytuł płatności - numer rezerwacji.
5.5. Wpłatę gotówkową lub płatność przelewem za bilet lotniczy bądź ubezpieczenie należy wykonać z takim wyprzedzeniem, aby na 48 godzin przed planowanym przelotem lub początkiem okresu ochrony w ramach wykupionego ubezpieczenia środki były zaksięgowane na rachunku bankowym, o którym mowa w pkt. 5.3 i 5.4.
5.6. Termin realizacji wpłaty lub przelewu bankowego może być skrócony. Jeśli zaistnieje taka sytuacja, wtedy Użytkownik powinien dokonać płatności i przesłać potwierdzenie na e-mail: info@eloty.pl. lub na faks: +48 22 2 99 22 11 nie przekraczając terminu płatności.
5.7. Jeśli termin zrealizowania wpłaty przypada na dzień wolny lub świąteczny, to Zamawiający jest zobowiązany skontaktować się w przeddzień z Infolinią w godzinach jej pracy w celu uzyskania informacji o możliwości zmiany terminu zrealizowania płatności.
5.8. Ze względu na różnice kursowe przy zamówieniach opłacanych później niż dzień złożenia rezerwacji wpłacana suma pieniężna za bilet lotniczy musi być potwierdzona przez Obsługę Infolinii.
5.9. Płatność kartą, za pomocą której można autoryzować transakcje bezgotówkowe jest bezpieczna i podlega szczególnym procedurom weryfikacyjnym.
5.10. Obciążenie rachunku karty następuje w ramach dwóch transakcji; pierwsza, to wartość biletu wraz z opłatami lotniskowymi, a druga, to Opłata transakcyjna. W niektórych przypadkach może nastąpić pobranie należności łącznej w ramach jednej tylko operacji.
5.11. Jeśli płatność zostanie pozytywnie zweryfikowana, to w ciągu 48 godzin następuje wystawienie biletu, ale w dniach i godzinach pracy Infolinii. W niektórych sytuacjach możliwe jest wydłużenie czasu potrzebnego na wystawienie biletu.
5.12. Bilety lotnicze przesyłane są w formie elektronicznej na e-mail podany w czasie dokonywania zamówienia lub rezerwacji. Użytkownik ma obowiązek sprawdzić poprawność danych umieszczonych na bilecie natychmiast po otrzymaniu informacji mailowej i w razie potrzeby w ciągu 15 minut powiadomić Obsługę Infolinii o błędach. Jeśli bilet został przesłany listownie, to w ciągu 1 dnia od momentu otrzymania przesyłki poleconej z biletem papierowym Użytkownik jest zobowiązany powiadomić Obsługę Serwisu o niepoprawnych informacjach.
5.13. Jeśli podczas wypełniania formularza rezerwacji albo podczas rozmowy z konsultantem, pod numerem Infolinii, Zamawiający wyrazi wolę otrzymania faktury VAT, to zostanie ona wystawiona i przesłana na wskazany e-mail na podstawie przekazanych danych.
5.14. Użytkownik może zwrócić bilet zakupiony na stronie www.eloty.pl tylko przed datą wylotu oraz jeśli zezwalają na to zapisy ujęte w taryfie lub regulaminie linii lotniczej.
5.15. Zwrot biletu lotniczego związany jest z dodatkowymi kosztami i opłatami, których wysokość określa zarówno linia lotnicza jak i Serwis eLoty.pl.
5.16. Bilety zakupione w cenie promocyjnej nie mogą być zwrócone ani nie można wykonywać zmian Parametrów tych biletu. Rezygnacja z przelotu wiąże się z całkowitą utratą zapłaconej kwoty.
5.17. Opłata transakcyjna nie podlega zwrotowi.
5.18. Zwrócony bilet należy przesłać priorytetowym listem poleconym na adres wskazany w pkt. 2.2. niniejszego Regulaminu.
5.19. Koszty przesyłki biletu lotniczego ponosi Użytkownik.
5.20. Kwota zwrotu przekazywana jest na rachunek bankowy Użytkownika w terminie 14 dni od daty otrzymania danych do przelewu przez Serwis i odebrania przesyłki zawierającej bilet lotniczy, z którego zrezygnowano - jeśli dotyczy.

Art. 6. Ochrona prywatności
6.1. Serwis eLoty.pl przestrzega prawa w zakresie zasad ochrony prywatności. Poszukiwanie ofert linii lotniczych znajdujących się pod adresem internetowym: www.eloty.pl nie musi być poprzedzone przekazywaniem jakichkolwiek danych osobowych.
6.2. Aby jednak sumiennie i należycie wywiązywać się z obowiązku dotyczącego dystrybucji biletów lotniczych przez Serwis eLoty.pl dane osobowe mogą okazać się niezbędne.
6.3. Przekazywanie danych, o których mowa w pkt. 6.2. jest dobrowolne odbywać się może za pośrednictwem Infolinii, czyli Offline i za pomocą aplikacji internetowej, czyli Online.
6.4. Dane, które zostały przekazane Online lub Offline, będą automatycznie przesyłane na serwery, których administratorem jest eLoty.pl Sp. z o. o. Dostęp do tych danych oprócz Administratora Serwisu posiada także właściciel serwerów, jak również linia lotnicza.
6.5. Administrator Serwisu w celu usprawnienia działania systemu sprzedażowego zastrzega sobie prawo do gromadzenia informacji dotyczących typu przeglądarki i adresu IP Użytkownika. Ponadto może ewidencjonować statystyki takie jak: ilość wejść i odsłon, datę i godzinę aktywności oraz parametry systemu operacyjnego.
6.6. Dane nie będą udostępniane nikomu, jak również nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów poza właściwą realizacją zamówienia. Mogą być użyte przez Serwis eLoty.pl do informowania o nowościach i promocjach oraz do nawiązania kontaktu w celu uzupełniania danych podczas wystawiania rachunków lub faktur za oferowane usługi.
6.7. Administrator Serwisu może ujawnić dane w niżej wymienionych przypadkach:
- podporządkowanie się wyrokom sądowym,
- ochrona dobrego imienia i praw Serwisu eLoty.pl oraz Partnerów jak i Użytkowników.
6.8. Dane emitowane na biletach lub innych dokumentach przewozowych bądź sprzedażowych nie będą objęte ochroną danych osobowych.
6.9. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r, nr 144, poz. 1204 ze zmianami) Użytkownik potwierdza prawdziwość podanych przez siebie danych osobowych oraz posiada prawo do nich wglądu, jak również ma możliwość ich poprawiania lub może zażądać ich usunięcia.

Art. 7. Reklamacje
7.1. Reklamacje dotyczące jakości świadczonej usługi przez Serwis eLoty.pl należy wnosić pisemnie w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia zdarzenia na adres: eLoty.pl Sp. z o. o.,Rynek 39/40, 50- 104 Wrocław.
7.2. Zgłoszenia reklamacyjne odnoszące się do zakresu odpowiedzialności Serwisu eLoty.pl rozpatrywane będą w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
7.3. Użytkownik, który złoży reklamację do Administratora Serwisu odnoszącą się do zakresu, na który Serwis nie ma wpływu, zostanie powiadomiony o możliwości wniesienia reklamacji u tego podmiotu, którego ona dotyczy.
7.4. Serwis eLoty.pl może w imieniu Użytkownika wnieść reklamację, jeśli Użytkownik upoważni Serwis do reprezentowania Użytkownika przez Serwis wobec podmiotu, którego reklamacja dotyczy.
7.5. Reklamacje leżące w gestii linii lotniczych lub towarzystwa ubezpieczeniowego będą rozpatrywane w terminach określonych przez te linie.
7.6. Pozostaną bez reakcji zgłoszenia reklamacyjne, które będą dotyczyć kwestii niezwiązanych z profilem i tematyką Serwisu lub przesłanki im towarzyszące będą odnosiły się do kwestii, na które Serwis eLoty.pl nie może mieć wpływu lub będą one skutkiem nieznajomości przepisów prawa, tego Regulaminu, lub które będą wynikiem pomyłki czy też będą pozbawione logiki. Tak samo bez odzewu pozostaną zgłoszenia, których adresatem nie będzie Serwis eLoty.pl.

Art. 8. Przepisy końcowe
8.1. Właścicielem oprogramowania i autorem koncepcji oraz pomysłodawcą idei funkcjonowania jest Spółka eLoty.pl - wszelkie prawa zastrzeżone.
8.2. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie Serwisu w sposób niewłaściwy lub niezgodny z jego przeznaczeniem.
8.3. Serwis eLoty.pl zastrzega sobie prawo do aktualizacji treści tego Regulaminu. W przypadku zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z punktów, pozostałe zapisy pozostają w mocy.
8.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej: www.eloty.pl/regulamin.
8.5. Serwis może bez powiadamiania kogokolwiek całkowicie zawiesić działalność.
Copyright © 2014-2017 eLoty.pl Sp. z o.o. Wrocław. - Wszelkie prawa zastrzeżone.